- SPELLEN
- TECHNISCH LEZEN
- BEGRIJPEND LEZEN
- ENGELS EN FRANS
- REKENEN

 

SPELLEN
Ondanks voldoende oefening blijft een kleine groep leerlingen moeite houden met de spelling. De spellingfouten zijn bijzonder hardnekkig en de spellingprestaties blijven duidelijk achter bij de rest van de prestaties.
aanpak
Aan de hand van schriftelijk werk breng ik de door de leerling gemaakte fouten onder in een foutenclassificatiesysteem. Op grond van deze analyse kan vervolgens voorzichtig worden geconcludeerd wat de oorsprong van de fout is, zodat gericht kan worden gewerkt aan de remediëring.

 

TECHNISCH LEZEN
Bij een leerling met een dyslectisch profiel is technisch lezen (hardop lezen) vaak een moeizaam proces. Sommige leerlingen lezen heel nauwkeurig, maar traag. Andere leerlingen lezen juist heel onnauwkeurig en gehaast. Ze raden naar de woorden en geven vaak een synoniem van het woord dat er staat.
aanpak
Afhankelijk van het leesprobleem laat ik de leerling werken met een duidelijk leesbaar of juist met een visueel verzwaard lettertype. We proberen het lezen onder meer te verbeteren door het herhaald lezen van teksten en door het oefenen met bestaande en ook niet bestaande flitswoorden (op de computer). Om het leestempo te verhogen, werk ik met een speciaal snelleesprogramma op de computer.

bijles

BEGRIJPEND LEZEN
In de bovenbouw van de basisschool wordt steeds meer aandacht besteed aan begrijpend lezen. In het voortgezet onderwijs neemt deze aandacht alleen maar toe. Het goed begrijpen van schoolboekteksten is daarom uitermate belangrijk, maar bezorgt veel kinderen problemen.
aanpak
In eerste instantie leer ik de leerlingen te letten op tekstkenmerken (titel, illustraties enz.) zodat voorkennis kan worden geactiveerd. Daarna wordt afzonderlijk aandacht besteed aan het begrip op woord/zinsniveau, alineaniveau en tekstniveau. Ook het goed lezen en beantwoorden van vragen maakt deel uit van mijn aanpak.

 

ENGELS EN FRANS
In de groepen 7 en 8 staat Engels op het lesprogramma. Frans wordt pas in de brugklas aangeboden. Voor leerlingen met een taalleerprobleem lijken uitspraak en schrijfwijze vaak een onneembare hindernis. Ze hebben veel moeite met het inprenten van woorden omdat ze geen systeem in de taal zien en elk houvast missen. Er bestaat een gerede kans dat ze het spoor bijster raken met als gevolg dat ze met een achterstand beginnen in de brugklas.
aanpak
Op een speelse manier breng ik structuur aan in de vreemde talen. Veel voorkomende schrijfwijzen worden per klank gerangschikt. Het uitgangspunt is daarbij de klank en niet de schrijfwijze. Waar mogelijk worden spellingregels aangeleerd en tips gegeven om woorden makkelijker in het hoofd te prenten.

REKENEN
Rekenproblemen kennen uiteenlopende oorzaken. Zo kunnen ze worden veroorzaakt door een zwak ruimtelijk inzicht, een gering getalinzicht en/of een zwak functionerend werkgeheugen. Ook ontstaan er problemen als een leerling zich bepaalde begrippen (oppervlakte, omtrek) onvoldoende eigen maakt of als hij moeite heeft de essentie uit een redactiesom te halen.
aanpak
Altijd is het zaak dat de basisvaardigheden (optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen) worden versterkt en waar mogelijk worden geautomatiseerd. Verder leer ik mijn leerlingen bij elke opgave stapsgewijs te werk te gaan. Dat betekent dat je eerst nadenkt over de stappen die je gaat nemen, die stappen vervolgens kort opschrijft en dan pas rustig aan de slag gaat. Zo onstaat er ruimte voor het werken met procenten, breuken, kommagetallen en het metrieke stelsel.