- REMEDIAL TEACHING
- SIGNALERINGSONDERZOEK DYSLEXIE
- LEER- EN WERKMETHODEN
- LEERGESPREKKEN
- BIJLES FRANS
 

REMEDIAL TEACHING
Remedial teaching is een gerichte vorm van ondersteuning bij leerproblemen. De vorm van remedial teaching die wordt gegeven is afhankelijk van de (ernst van de) leerproblemen die een leerling tengevolge van een leerstoornis ondervindt. Remedial teaching is iets anders dan bijles of huiswerkbegeleiding, omdat remedial teaching veel meer is gericht op een blijvende verandering in leerstijl en aanpak.

De leerlingen aan wie ik remedial teaching geef, kampen doorgaans met één of meer van de volgende leerproblemen: spellingproblemen, leesproblemen, woordvindingsproblemen, geheugenproblemen, concentratieproblemen, verwerkingsproblemen en ordeningsproblemen. Deze problemen zijn dikwijls het gevolg van dyslexie, taalzwakte, dyscalculie, rekenzwakte, AD(H)D of van een stoornis in het autistische spectrum (ASS).

 

SIGNALERINGSONDERZOEK DYSLEXIE
De remedial teacher voortgezet onderwijs biedt de mogelijkheid een didactisch onderzoek uit te voeren naar dyslexie. Als de uitkomst van dat onderzoek wijst in de richting van dyslexie kan een dyslexieverklaring worden aangevraagd. Voor die verklaring is nader psychologisch onderzoek noodzakelijk. Ik werk daarvoor samen met enkele orthopedagogen/psychologen met de specialisatie dyslexie, die bevoegd zijn dat deel van het onderzoek uit te voeren.

 

LEER- EN WERKMETHODEN
Eén van de oorzaken van achterblijvende resultaten kan simpelweg gelegen zijn in een slechte huiswerkplanning. Het spreiden van de te leren stof voor overhoringen of proefwerken over meer dagen is vaak noodzakelijk. Ik leer de leerling de opgegeven stof in kleine porties te verdelen en een studierooster op te stellen. Ook leer ik hem hoe eerder geleerde stof het beste kan worden herhaald.

 

LEERGESPREKKEN
Leergesprekken vormen een middel om leerlingen te leren op welke manier zij hun leergedrag kunnen veranderen om ontstane problemen te verminderen. In de gesprekken wordt de leerling begeleid in het vinden van een leeraanpak die het beste bij hem past. In een leergesprek kunnen bijvoorbeeld opdrachten of toetsen worden besproken met het doel van de ervaringen te leren. Het is niet zo zeer de bedoeling om te bekijken of iets goed of fout is, maar veel meer om er achter te komen welke handelwijze voor deze leerling het beste is. Niet alle leerlingen zijn meteen gemotiveerd voor veranderingen. Door te werken aan doelen die de leerling zelf stelt en door het ervaren van succes, neemt de motivatie voor moeilijke veranderingen geleidelijk toe.

 

BIJLES FRANS
Bijles Frans is bestemd voor leerlingen die normaal gesproken zelf in staat zijn de taal onder de knie te krijgen. Er zijn echter omstandigheden (tempo, nieuwe leerkracht, achterstand enz. ) waardoor dat tijdelijk niet lukt. Door de stof op een andere manier aan te bieden, probeer ik een frisse kijk op het vak te geven, waarna de leerling weer zelfstandig verder kan. Daar waar nuttig en nodig zal ik ook elementen uit de remedial teaching inzetten.